Deze Privacyverklaring is van toepassing op Kraammarkt.nl, hierna te noemen “deze Website”.

KraamMarkt B.V. (hierna ook te noemen “wij”, “ons” of “onze”) is een organisatie die bewust met uw privacy omgaat. Wij zijn de entiteit binnen het netwerk van Regiozorg Holding B.V. die deze Website verzorgt, en in deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij via deze Website verzamelde gegevens van bezoekers beschermen.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op andere mogelijk aan deze Website gekoppelde websites. Wij raden bezoekers aan elke privacyverklaring van die andere websites goed te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Gegevensverzameling

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de Website. Deze Website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn:

 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat + huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Provincie
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Geboorte datum en -plaats
 • Startdatum als ZZP Kraamverzorgende
 • KZKC registratienummer
 • IBAN nummer
 • KVK inschrijvingsbewijs
 • VOG verklaring

Ook mogen wij door u verstrekte inhoud bewaren en onderhouden.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Logboekgegevens en cookies

Deze Website verzamelt standaard internetlogboekgegevens, zoals uw IP-adres, type browser en taal, toegangstijdstip en verwijzende websiteadressen. Om te zorgen voor een goed beheer van deze Website en een zo makkelijk mogelijke navigatie kunnen wij gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen) voor het verzamelen van totaalgegevens. Aanvullende gegevens over hoe wij gebruikmaken van cookies en eventuele andere volgtechnologieën en hoe u daar zeggenschap over houdt, staat vermeld in onze mededeling over cookies.

Gebruik van gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u reclamematerialen te sturen of berichten over diensten die door entiteiten binnen het RegioZorg Holding netwerk worden verleend, als wij daarvan denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Ook mogen wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door entiteiten binnen het RegioZorg Holding netwerk worden verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.

U mag ons te allen tijde verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via deze Website door u verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt.

Bekendmaking gegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan andere entiteiten binnen het RegioZorg Holding netwerk verstrekken zodat u informatie ontvangt die voor u van belang kan zijn, en om markt- of ander onderzoek te verrichten.  Indien u zich via deze Website aanmeldt voor ZZP Bemiddeling dan delen wij uw persoonsgegevens tevens met het bedrijf Atermit B.V.  Atermit B.V. is het bedrijf waar u als onderdeel van de ZZP bemiddeling een separate overeenkomst mee afsluit voor het gebruik benodigde Kraamzorg software. 

Het is niet gebruikelijk dat wij uw persoonsgegevens delen buiten het RegioZorg Holding netwerk en/of Atermit B.V., tenzij u daar voorafgaand een schriftelijk akkoord voor heeft gegeven.

Door via deze Website informatie te verstrekken gaat u akkoord met bekendmakingen zoals hiervoor omschreven.

Inzage in gegevens

Individuen die hun rechten willen uitoefenen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) bijvoorbeeld gegevens willen inzien, actualiseren of die zich willen afmelden voor mededelingen kunnen contact op te nemen via de het contactformulier op deze Website. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging van informatie

Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een redelijke commerciële standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via deze Website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.